ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการพื้นฐานฝึกฝีมือช่าง การเชื่อมแก๊ส และการเชื่อมไฟฟ้า
ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม
ห้องปฏิบัติการของไหล
ห้องปฏิบัติการถ่ายเทความร้อน
ห้องปฏิบัติการต้นกำลังไอน้ำ
ห้องปฏิบัติการนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ห้องปฏิบัติการทำความเย็นและการปรับอากาศ
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์